การแปรรูปพืชสมุนไพรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

ประกาศเมื่อ: 15 กรกฎาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 กรกฎาคม 2563
370
2
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มก.กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
24 มิถุนายน 2563
873
15
การอบรม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า

วันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
23 มิถุนายน 2563
391
1
โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้

ณ “สวนกล้วยไม้-ตลาดน้ำวัดลำพญา-สวนส้มโอ” อำเภอบางเลน และอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บางเขน
6 สิงหาคม 2563
58
0