หน่วยงานใน มก.

ชื่อไฟล์
ขนาด
ดาวน์โหลด
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันภัยคุกคาม Firewall
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการบริหารพิรุณปัญญา ระยะที่ 2 ถึง 28 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้้ (Indentity management-IDM)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ขอมูล Data Center จำนวน 6 ระบบ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สำนักบริการคอมพิวเตอร์