ประชุม/สัมมนา/อบรม

การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ส่งผลงาน 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563

วิทยาเขตกำแพงแสน
26 สิงหาคม 2563
195
0
อบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Day#3-63 ”Kasetsart University Digital Identity”

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
292
0
บริการฝึกอบรมนอกสถานที่ หลักการเทคนิคและการใช้เครื่องมือ

โดยวิทยากรของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก.

บางเขน
29 กรกฎาคม 2563
338
1
มก. ร่วมกับ COURSERA เปิดหลักสูตรออนไลน์ ไม่มีค่าใช้จ่าย

มากกว่า 4,000 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพอาจารย์และนิสิต

บางเขน
1 มิถุนายน 2563
461
0