ปริญญาโท

Bachelor Degree

 

 

หลักสูตรปริญญาโท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชไร่      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐพีวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาส่งเสริมการเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีระบบเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพืชสวน      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ      
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาบัญชี      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการเงินประยุกต์      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ภาคค่ำ      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้บริหาร      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สปท.      
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาดนตรี      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาตะวันออก      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวนศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากรป่าไม้      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพฤกษศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถิติ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขามาตรวิทยา      
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทป      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการวัสดุนาโน      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมวัสดุ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคหกรรมศาสตรศึกษา      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม      
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปฐมวัยศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ    
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาพิเศษ    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์        
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร      
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร          
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์        
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทรัพยากร (สหวิทยาการ)          
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมอาคาร    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาชุมชน    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาสังคม    
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประยุกต์      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (นานาชาติ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ  
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปรับปรุงพันธุ์พืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืชสวน      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการปศุสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาโรคพืช      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเกษตร      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการอาหาร      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวผลิตภัณฑ์        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการพืช      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน      
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพลศึกษา    
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมการศึกษา      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทรัพยากรเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ    

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาธุรกิจการเกษตร      
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ