หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรนานาชาติ

International & English Programs

Kasetsart University (Bangkhen Campus)

Bachelor's Degree

Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
 
Program Name International Program English Program
Marketing
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 
 
Program Name International Program English Program
Communicative Thai Language for Foreigners
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ
 
 
Program name International Program English Program
Economics
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
Entrepreneurial Economics
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
 
 
Program name International Program English Program
Integrated Chemistry
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ
 
Bioscience and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
 
 
Program Name International Program English Program
Aerospace Engineering (Double degree)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ และสาขาบริหารธุรกิจ
 
Mechanical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
Electrical Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 
Electrical-Mechanical Manufacturing Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต
 
Industrial Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
Environmental Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 
Software and Knowledge Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้
 
 
Program Name International Program English Program
Agro-Industrial Innovation and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
 

Master's Degree

 
Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
 
Development Communication
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนา
 
 
Program Name International Program English Program
Business Administration
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
 
 
Program Name International Program English Program
Fisheries Science and Technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
 
Program Name International Program English Program
Tropical Forestry
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน
 
Program Name International Program English Program
Industrial Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
Engineering Management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการวิศวกรรม
 
Information and Communication Technology for Embedded Systems
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
 
Sustainable Environmental and Resources Engineering
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
 
Program Name International Program English Program
Agricultural and Resource Economics
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 
 
Program Name International Program English Program
Bio-Veterinary Science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
 
 
Program Name International Program English Program
Biotechnology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
 
Food Science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร
 

Doctoral Degree

 
Program Name International Program English Program
Tropical Agriculture
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 
Program Name International Program English Program
Fisheries Science and Technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
 
 
Program Name International Program English Program
English for International Communication
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ
 
 
Program Name International Program English Program
Bioscience
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 
 
Program Name International Program English Program
Industrial Engineering
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 
 
Program Name International Program English Program
Science Education
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 
 
Program Name หลักสูตรปกติ English Program
Agricultural and Resource Economics
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
 
 
Program Name International program English Program
Bio-Veterinary Science
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
 
 
Program Name International Program English Program
Biotechnology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
 

Kasetsart University (Kamphaeng Saen Campus)

Master's Degree

 
Program Name International Program English Program
Agricultural Research and Development
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตร
 
 
Program Name International Program English Program
Sport Management
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการกีฬา
 

Doctoral Degree

 
Program Name International Program English Program
Agricultural Sciences
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
 
 
Program Name International Program English Program
Sport Management
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา