ปริญญาตรี

Bachelor Degree

 

 

หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน    
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมีการเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด    
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิต      
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ประมง      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและการท่องเที่ยว      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเยื่อและกระดาษ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไม้และกระดาษ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพรังสี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพฤกษศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพันธุศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีบูรณาการ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี      
หลักสูตรเตรียมแพทย์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1        
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้          
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ        
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์          
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจและคอมพิวเตอร์ศึกษา (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์          
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร        
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา      
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบริหาร      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
ระดับปริญญาตรี        
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ (4 ปี)      
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสอนคณิตศาสตร์ (5 ปี)      
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง (สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต / หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาววิศวกรรมคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต(แยกเล่ม)      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน(แยกเล่ม)      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(แยกเล่ม)      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ(แยกเล่ม)      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด(แยกเล่ม)      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (แยกเล่ม)      
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (แยกเล่ม)      
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตศรีราชา

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ      
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด        
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการลงทุน      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและระบบการผลิต (หลักสูตรพหุวิทยาการ)      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า      
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (นานาชาติ)      
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี      
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์    
 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  • กลุ่มวิชาวิศวกรรมต่อเรือ
  • กลุ่มวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
     
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ      
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ
ปกติ พิเศษ ปกติ พิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว      

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันสมทบ

หลักสูตรปริญญาตรี
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2551 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน
  • หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ชลประทาน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2546
  • หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน (จพช.)