สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน

       สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Institute for Advanced Studies, KUIAS) ประกอบด้วยศูนย์วิทยาการขั้นสูง 4 ศูนย์ ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินโครงการวิจัยริเริ่มแบบมุ่งเป้า (Targeted Research Initiatives) ในแต่ละศูนย์ฯ ประกอบด้วยศูนย์วิจัย และ/หรือ หน่วยวิจัยเฉพาะทาง ซึ่งดำเนินงานในลักษณะทีมนักวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงาน (Inter-Department/Inter-Faculty) และใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งอาคาร สถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และทรัพยากรบุคคล ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีระบบบัณฑิตผู้ช่วยวิจัย (Graduate Research Assistantship) และระบบนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Post-Doctoral Research Fellowship) รวมทั้งนักวิจัยผู้ช่วย (Research Associate) เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของโลก โดยมีระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผลประโยชน์โดยรวมต่อประเทศและประชาชน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงการสร้างสรรค์ผลงานอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินการที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและสังคม สร้างผลตอบแทนที่เพียงพอ มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถสร้างผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ก่อให้เกิดการสร้างงานและการผลิตสินค้าและบริการต่าง ๆ ตามที่สังคมต้องการได้
สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Link: 
http://www.nru.ku.ac.th/
ฝ่าย
1. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร >
2. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน >
3. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเคมี อาหาร และการเกษตร >
4. ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม >

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/01/2015 เวลา 17:09

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ