สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนะนำหน่วยงาน  Link:  http://ku-press.ku.ac.th/

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของตำราและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการซึ่งนอกจากจะเป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้ ความนึกคิด พร้อมทั้งยกคุณภาพของอาจารย์และนิสิต ให้มีความรู้ความสามารถทันยุคทันสมัย ปัจจุบันแล้ว ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้กว้างขึ้น ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการตำราและเสริมสร้างบรรยากาศทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการก่อตั้งสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดพิมพ์ เผยแพร่ผลงานเขียนทางวิชาการของคณาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งที่ 2211/2538 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2538 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสำนักพิมพ์ มก. ชุดแรกขึ้น เพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยสำนักพิมพ์ มก. ซึ่งผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2539 สำนักพิมพ์ มก. จึงเริ่มให้บริการตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2539 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยสำนักพิมพ์ มก. สามารถผลิตผลงานได้เพิ่มขึ้นทุกปีและเป็นผลงานที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและบุคคลทั่วไป
        

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2013 เวลา 11:18

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ