มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

แนะนำหน่วยงาน  Link: http://www.kuf.ku.ac.th/

       มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2524 ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องตามแนวทางปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ ปณิธานมุ่งมั่นในการสั่งสม แสวงหา และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงาม ทางภูมิปัญญา ที่เพียบพร้อมด้านวิชาการ จริยธรรม และคุณธรรม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางสืบทอดเจตนารมณ์ที่ดีของสังคม เพื่อความคงอยู่ ความเจริญ และความเป็นอารยะของชาติ โดยมีอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ในขณะทรงฐานันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ทรงเป็นองค์ประธานคณะกรรมการจัดตั้งร่วมกับอดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์พิเศษอินทรี จันทรสถิตย์ เป็นรองประธานกรรมการ และอดีตอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ อิงคสุวรรณ เป็นกรรมการและเลขาธิการ ปัจจุบันมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 46 ที่ได้รับการ ยกเว้นภาษีจากกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผู้บริจาคขอหักลดหย่อนภาษีประจำปีได้   

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2013 เวลา 10:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ