สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

แนะนำหน่วยงาน  Link:  http://www.coop.ku.ac.th/

           วิสัยทัศน์ (Vision)
            "เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำ เลิศล้ำสวัสดิการ ดำเนินงานโปร่งใส คู่ใจประชาคม มก."

            ภารกิจเป้าหมาย (Mission)
            "ทำให้ระบบคิดในการครองชีวิตของสมาชิกดีขึ้น"

            คุณค่าที่มุ่งหวัง (Core Value)
            "เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสมาชิก บนพื้นฐานของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
              และเอื้ออาทรต่อสังคม"

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 11/07/2013 เวลา 10:05

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ