สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

แนะนำหน่วยงาน

       เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการวิจัยสร้างสรรค์เทคโนโลยี พัฒนาคุณภาพ สร้างมาตรฐานงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและเป็นสากล ในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ชีวมวล (Biomass) และวัสดุเหลือใช้จากผลิตผลเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหาร (Non-Food) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืน รักษาสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเทคโนโลยี มีผลงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและมีการนำไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการนำเข้า และสนับสนุนการส่งออก ตลอดจนการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 


สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
Link: 
http://www.kapi.ku.ac.th/
ฝ่าย สถานี/ศูนย์
1. สำนักงานเลขานุการ 1. ศูนย์เชียวชาญเฉพาะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าโดยวิธีไม่ทำลาย
2. ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ 2. ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
3. ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ 3. ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเส้นใยธรรมชาติและพลังงานทดแทน
4. ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ  

 


แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 10/07/2013 เวลา 15:39

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ