สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แนะนำหน่วยงาน

       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มีชื่อย่อ ๆ ว่า "สถาบันอาหาร" เดิมคือฝ่ายศึกษา ทดลอง และวิจัยขององค์การอาหาร สำเร็จรูป (อสร.) ซึ่งมีหน้าที่จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต และ ทดลองผลิตอาหาร ให้แก่กองทัพ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2498 ณ บริเวณภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็น หัวหน้าฝ่ายศึกษาทดลองและวิจัยดังกล่าว ต่อมา อสร. ได้จัดตั้งโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นที่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรีจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฝ่ายศึกษาทดลองวิจัยอีกต่อไป คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้โอนฝ่ายศึกษาทดลอง และ วิจัยนี้ให้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 ซึ่งขณะนั้น ศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชื่อภาษาอังกฤษว่า Institute of Food Research and Product Development (IFRPD) ก่อตั้ง อย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2511 โดยมี ศาสตราจารย์อมร ภูมิรัตน เป็นผู้อำนวยการคนแรก สถาบันอาหารฯ เป็นสถาบันเฉพาะทางทำหน้าที่ศึกษาวิจัยด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเพื่อเป็นแหล่งข้อมูล และให้บริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนทำการวิจัยตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร
 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Link: 
http://ifrpd.ku.ac.th/
ฝ่าย ศูนย์
1. ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป 1. ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร >
2. ฝ่ายวิศวกรรม 2. ศูนย์บริการประกันคุณภาพอาหาร >
3. ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป 3. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม
4. ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์  
5. ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร  
6. ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ  
7. ฝ่ายโรงงาน  
8. ฝ่ายการตลาด  
9. ฝ่ายอาหารและจัดเลี้ยง  

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 26/03/2015 เวลา 09:03

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองแผนงาน

ข้อเสนอแนะบทความ