อาคารที่จอดรถ

  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1  
 

        ที่ตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 ตั้งอยู่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ใกล้ทางเข้าประตูงามวงศ์วาน 1    

        ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวน 289 คัน

        เวลาทำการ : 05.00 - 23.00 น. 

 
     
  อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2  
 

        ที่ตั้ง : อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 ตั้งอยู่บริเวณถนนจันทรสถิตย์ ใกล้ทางเข้าประตูงามวงศ์วาน 2     

        ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวน 192 คัน

 
     
  อาคารจอดรถบางเขน  
 

        ที่ตั้ง : อาคารจอดรถบางเขน  ตั้งอยู่บริเวณหลังอาคารสารนิเทศ 50 ปี

        ความจุ : สามารถจอดรถได้จำนวนประมาณ 200 คัน

        เวลาทำการ : 06.00 - 22.00 น. 

 
     
 

อัตราค่าบริการ    (ดาวน์โหลด ประกาศ มก. เรื่อง กำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถ มก.

        1. ประเภทรายชั่วโมง อัตราชั่วโมงละ 10 บาท / คัน / 1 ชั่วโมง หากเศษของชั่วโมงให้คิดเป็น 1 ชั่วโมง ให้เก็บในอัตรา 10 บาท 

        2. ประเภทรายเดือน

              2.1 สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย อัตรา 600 บาท / คัน / เดือน

              2.2 สำหรับบุคคลทั่วไป อัตรา 800 บาท / คัน / เดือน

       3. ประเภทผู้มาอบรมสัมนนา ให้เก็บกับหน่วยงานที่จัดอบรมสัมมนา ในอัตรา 20 บาท/คัน/วัน โดยต้องประทับตรายางที่บัตรจอดรถ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

       4. ประเภทลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้า และธนาคารของอาคารที่จอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้จอดฟรี 30 นาที โดยร้านค้า และธนาคารจะต้องประทับตรายางในบัตรจอดรถ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำหนด

       5. บุคลากร นิสิต บุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่ขึ้นไปจอดรถบนอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะต้องนำรถที่จอดออกจากอาคารใม่เกิน 22.00 น. กรณีที่จอดรถบนอาคารจอดรถค้างคืน ให้จัดเก็บในอัตรา 100 บาท/คัน/วัน

 

 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/05/2014 เวลา 09:51

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ