ศูนย์หนังสือ

 

        ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางการศึกษา อันได้แก่ หนังสือ สื่อการเรียนการสอนแก่นิสิต คณาจารย์ในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นการให้บริการแบบครบวงจร ทั้งด้านการขายปลีก ขายส่งและจัดจำหน่าย รวมทั้งบริการสั่งซื้อหนังสือจากต่างประเทศ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก

วัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

        ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบกิจการให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมทางด้านวิชาการโดยมุ่งเน้นบริการแก่ คณาจารย์ นิสิต ข้าราชการ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งดังนี้

  • -   จัดหาและจำหน่ายหนังสือ ตำราและเอกสารเสริมความรู้ต่างๆ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการศึกษาตามความต้องการของบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป
  • -   ประสานกับหน่วยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ในการจำหน่ายหนังสือ ตำราและเอกสารเสริมความรู้ รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อสาธารณชน
  • -   ส่งเสริมการผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือ ตำรา คู่มือเอกสารวิชาการต่างๆ ของคณาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลและหน่วยงานที่มีความเหมาะสม
  • -   ให้บริการอื่นๆ ในกิจกรรรมที่เกี่ยวข้อง

** บริการจอดรถฟรี 1-3 ชั่วโมงแรก อาคารจอดรถงาม 1-2 งามวงศ์วาน เมื่อท่านแสดงใบเสร็จรับเงินที่ประทับตราศูนย์หนังสือ มก. **

 
     
  1. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  
 


สถานที่ ตั้งอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตู้ ปณ. 1066 ปณฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10903 โทร. (02) 942-8063-6

เวลาให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่ 8.30 - 19.00 น. วันเสาร์ ตั้งแต่ 8.30 - 17.30 น.
 

 
     
  2. ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  
 

     
 

สถานที่ตั้ง อาคาร17 ศูนย์เรียนรวม 3  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เลขที่ 199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  ดำเนินงานและให้บริการด้านการขายตั้งแต่ปี 2551
 
 

 

แท็ก :

  |  วันที่บันทึก 15/08/2012 เวลา 15:10

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   กองกิจการนิสิต

ข้อเสนอแนะบทความ