การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 วิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศเมื่อ: 26 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Towards a universal chromosomal barcode

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.

วิทยาเขตกำแพงแสน
19 สิงหาคม 2563
162
0
การแปรรูปพืชสมุนไพรและอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

วันที่ 10 - 11 กันยายน 2563 ณ ม.เกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)

วิทยาเขตกำแพงแสน
15 กรกฎาคม 2563
629
0
การผลิตพืชตามระบบมาตรฐาน GAP และการจัดทำระบบ GMP/HACCP

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2563 คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 กรกฎาคม 2563
673
2
เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ รุ่นที่ 54

ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร มก.กำแพงแสน

วิทยาเขตกำแพงแสน
24 มิถุนายน 2563
1878
24