เปิดรับสมัครนิสิต รุ่นที่ 33 (Executive MBA)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิตใหม่ โครงการปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 ตุลาคม 2563

บางเขน
14 กันยายน 2563
62
0
โครงการบัณฑิตศึกษา(ภาคพิเศษ) ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

MECON รุ่นที่ 30 ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

บางเขน
13 สิงหาคม 2563
400
0
ขยายเวลาเปิดรับนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

ขยายเวลารับสมัครถึง 7 กรกฎาคม 2563

บางเขน
3 กรกฎาคม 2563
291
1
โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก (รอบ 3) ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

บางเขน
10 มิถุนายน 2563
150
0